Ochrana osobných údajov

 Vážime si Vašu dôveru!

Preto je pre nás ochrana Vašich údajov, Vašich osobnostných práv, ako aj dodržiavanie Vášho práva na informačné sebaurčenie pri získavaní, spracúvaní a využívaní Vašich osobných údajov dôležitou záležitosťou. Naša prax a naše postupy v oblasti ochrany údajov sú v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) platným od 25. mája 2018, a Zákonom o ochrane údajov Spolkovej republiky Nemecko (BDSG).
Naši zamestnanci sú písomne povinní ​​dodržiavať príslušné nariadenia a smernice
o ochrane a bezpečnosti údajov, ako aj chrániť dátové tajomstvo. Okrem toho
sú zamestnanci spoločnosti Shirtinator AG pravidelne na tieto oblasti školení.


1. Za Vaše údaje sme zodpovední


Ako návštevník našej webstránky očakávate vysokú mieru kvality nielen od našich výrobkov, ale aj od spracúvania Vašich osobných údajov. Sme zodpovední za zaobchádzanie s Vašimi údajmi, ktoré spracúvame podľa Vášho želania a podľa pokynov nemeckých a európskych zákonov na ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú údaje, prostredníctvom ktorých ste identifikovaný alebo identifikovateľný. Osobné údaje spracúvame iba, ak to právny predpis umožňuje alebo ak ste na to vopred dali súhlas.


Prevádzkovateľom pre získavanie a spracúvanie osobných údajov je:

Shirtinator AG
Frei-Otto-Str. 18
80797 München
Telefón: +49 (0)89 52 033 633 
Email: 
datenschutz@shirtinator.com

Ak máte otázky k ochrane alebo bezpečnosti údajov, kontaktujte našu zodpovednú osobu, na:

Dr. Jochen Notholt
comp/lex
Datenschutzbeauftragter der Shirtinator AG
Lindwurmstraße 10
80337 München
E-Mail: dsb@comp-lex.de


Medzi našich poskytovateľov služieb patria napríklad tlačiarne, logistické spoločnosti, výpočtové centrá, poskytovatelia analytických a platobných služieb. Naši poskytovatelia služieb majú zakázané spracúvať Vaše údaje na iné účely alebo pre svoje vlastné potreby. Je našou úlohou, aby ste sa z nasledujúcich pokynov mohli kedykoľvek dozvedieť, aké osobné údaje získavame a následne počas Vašej návštevy našej webstránky a pri objednávke spracúvame v našom obchode.

2. Spracúvanie osobných údajov na našej internetovej stránke

Vyvolanie našej internetovej stránky

Keď používateľ vyvolá našu internetovú stránku, spracúva spoločnosť Shirtinator AG - do miery bežnej a potrebnej na používanie internetových stránok - tzv. server-Log-súbory (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje (typ a verzia prehliadača, používaný operačný systém, referenčná URL, názov hostiteľa počítača, čas dopytu servera, IP-adresa) sa Vaším prehliadačom automaticky prenáša k nám, kde tieto údaje spracúvame, aby sme Vám umožnili používanie našej internetovej stránky.

Tieto údaje spracúvajú aj naši technickí poskytovatelia služieb, ktorí nás podporujú pri poskytovaní funkčnosti internetovej stránky. Bez spracúvania týchto údajov nebudete môcť používať našu webstránku. Tieto údaje sa zmažú bezodkladne po skončení spojenia s našou webstránkou. Ak súčasne prebehne ďalšie používanie údajov, bude to popísané nižšie.

Šifrovanie SSL, resp. TLS

 

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov ochrany prenosu dôverných obsahov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky zašlete, používa naša webstránka šifrovanie SSL, resp. TLS. Tým nemôžu údaje, ktoré ste nám prostredníctvom webstránky sprostredkovali, prečítať tretie strany. Zašifrované spojenie rozpoznáte podľa „https://“ a podľa symbolu zámky v riadku Vášho prehliadača určeného pre adresu.

Účel získavania a použitia Vašich údajov

Spoločnosť Shirtinator AG sa špecializuje na potlač vysokokvalitných textílií a doplnkov. Údaje, ktoré ste nám poskytli ukladáme a používame iba na splnenie a realizáciu Vašej objednávky (vrátane realizácie platby), zodpovedanie Vašich otázok a na vlastné reklamné účely.

Spoločnosť Shirtinator AG postupuje tretím stranám (partnerom poskytujúcim služby) iba tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu zmluvy. Tretími stranami môžu byť napríklad poskytovatelia platobných služieb alebo logistické spoločnosti. V týchto prípadoch sa však rozsah sprostredkovaných údajov obmedzuje na nevyhnutné minimum. Text zmluvy uložíme a emailom Vám zašleme údaje o objednávke. VOP nájdete kedykoľvek tu (
https://www.shirtinator.sk/obchodne-podmienky). Predchádzajúce objednávky si môžete pozrieť vo Vašom zákazníckom konte.

Všeobecné informácie o téme Cookies

Na stránke spoločnosti Shirtinator AG sa pomocou technológií webanalýzy používajú a spracúvajú údaje na účely marketingu a optimalizácie. Tieto sú nižšie osobitne dostatočne popísané a vysvetlené. V záujme zrozumiteľnosti by sme Vám chceli vysvetliť tému Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači. Používajú sa na to, aby sa dal opätovne rozpoznať Váš internetový prehliadač. Z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvoria používateľské profily. Ak ste k tomu nevyslovili špeciálny súhlas, nepoužívajú sa tieto údaje na Vašu osobnú identifikáciu a ani nie sú vedené spolu s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. IP-adresy sa v tomto procese používajú iba v anonymizovanej forme. Tieto údaje používame výhradne na optimalizáciu našej ponuky a na jej prispôsobenie požiadavkám našich zákazníkov. Vytvorenie pseudonymizovaných používateľských profilov môžete odvolať použitím Opt-Out-Cookies. Okrem toho používame súbory Cookies na to, aby sme umožnili používateľom čo možno najpríjemnejšie a najjednoduchšie používanie nášho online obchodu. Používame na to informácie o dátume a dĺžke Vašej návštevy našej webstránky, ako aj o stránkach, ktoré si návštevník pozrel. Väčšina prehliadačov je nastavených tak, že automaticky akceptujú súbory Cookies. Trvalé ukladanie súborov Cookies však môžete deaktivovať alebo Váš prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval, akonáhle sa súbory Cookies odosielajú. Upozorňujeme na to, že kompletnou deaktiváciou súborov Cookies možno viac nebudú dostupné všetky funkcie tejto webstránky a pravdepodobne ani iných webstránok, ktoré používate.


ACRIS EU Cookie-Tool

Na našej webovej stránke bol zapojený systém pre správu súhlasu „ACRIS EU Cookie Richtlinie Pro“ od firmy ACRIS E-Commerce GmbH (ACRIS E-Commerce GmbH, Am Pfenningberg 60, 4040 Linz / Austria), za účelom povolenia spracovania dát, používania cookies, alebo podobných funkcií. Pomocou „ACRIS EU Cookie-Tool“ máte možnosť dať povolenie na určité funkcie na našej webovej stránke, napr.: zdôvodu zapojenia externých elementov, streamovacieho obsahu, štatistickej analýzy, merania rozsahu a osobnej reklamy a to buď povoliť,alebo zamietnuť. Pomocou „ACRIS EU Cookie-Tool“ môžete zvoliť, alebo zamietnuť všetky funkcie, alebo len jednotlivé funkcie na určité účely. Všetky uskutočnené nastavenia môžete neskôr zmeniť. Účelom zapojenia „ACRIS EU Cookie-Tool“ je prenechať užívateľom našej webovej stránky rozhodnutie o vyššie uvedených záležitostiach a v rámci dalšieho používania našej webovej stránky im zároveň ponúknuť možnosť predošlé nastavenia zmeniť. V priebehu používania „ACRIS EU Cookie-Tool“ budú spracované osobné údaje, tak ako aj informácie použitých konečných zariadení, ako je napr.: IP-adresa.

Právnym základom pre spracovanie je Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) i.V.m. Art. 6 Abs 3 S. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 DSGVO tak jako lit. f). Spracovaním dát pomáhame našim zákazníkom (podľa platného DSGVO) pri plnení ich právnych záväzkov (napr.: vyžadovanie dôkazov). Našim legitímnym záujmom na tomto spracovaní je ukladanie užívateľských nastavení a preferencií v spojení s použitím cookies a ďalších funkcií. „ACRIS EU Cookie-Tool“ ukladá Vaše dáta v dobe, kedy sú Vaše užívateľské nastavenia aktívne. Po uplynutí dvoch rokov od vytvorenia užívateľského nastavenia nasleduje znovu otázka na súhlas s používaním. Tieto obnovené užívateľské nastavenia budú znovu uložené po dobu dalších dvoch rokov. Proti tomuto spracovaniu môžete podať námietku. Máte právo na odvolanie, ktoré vyplýva z Vašej špeciálnej situácie.

Za účelom rozporu se prosím obráťte na office@acris.at.

Retargeting

Používame funkcie na to, aby sme návštevníkov našej webstránky povzbudili do kúpy výrobkov, ktoré si už prezerali (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Naším oprávneným záujmom je reklama na predaj našich výrobkov. IP-adresa sa v rámci 24 hodín anonymizuje. Všetky ostatné údaje sa bezodkladne pseudonymizujú a zmažú sa okamihom pominutia účelu spracúvania. Spracúvanie môžete voči nám kedykoľvek namietať.

Vyhľadávače cien

Ak navštívite našu webstránku prostredníctvom vyhľadávača cien (napr. www.idealo.de), zhromažďujeme tieto informácie, aby sme zobrazili hľadaný výrobok (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Tieto informácie používame aj na to, aby sme rozpoznali rozličné záujmy o naše výrobky (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Máme záujem na tom, aby sme našim zákazníkom ponúkli naše výrobky vo vyhľadávačoch cien, aby sme aj tam mohli konkurovať iným poskytovateľom. Prijímateľom týchto údajov sú aj poskytovatelia služieb vyhľadávačov cien. IP-adresa sa v rámci 24 hodín anonymizuje. Všetky ostatné údaje sa bezodkladne pseudonymizujú a zmažú sa okamihom pominutia účelu spracúvania. Spracúvanie môžete voči nám kedykoľvek namietať.

Optimezly

Táto webstránka používa službu webanalýzy „Optimizely“. Pomocou nej môžeme zistiť, ktoré z dvoch vzhľadov našej webstránky vyvolá väčší záujem (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Pomocou súborov Cookie môžeme zistiť, ktorý prehliadač sa už zúčastnil analýzy. Pomocou súborov Cookies vytvorí Optimizely pseudonymizovaný používateľský profil. Naším oprávneným záujmom je lepšie pochopiť používateľské správanie a rozpoznať prípadné želania zákazníkov, aby sme vyššou atraktivitou našej prezentácie na internete posilnili svoju pozíciu na trhu. Spoločnosť Optimizely GmbH nás pri tom ako sprostredkovateľ podporuje. Informácie o návšteve webstránky získané pomocou súboru Cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Optimizely GmbH do Spojených štátov, kde sa aj uložia (právny základ: EU-US Privacy Shield). IP-adresa sa v rámci 24 hodín anonymizuje. Všetky ostatné údaje sa bezodkladne po vykonaní testu pseudonymizujú a zmažú sa okamihom pominutia účelu spracúvania. Spracúvanie môžete voči nám kedykoľvek namietať. Spracúvanie môžete aj deaktivovať tak, že budete postupovať podľa pokynov na tejto strane: https://www.optimizely.com/opt_out.

Obchod na našej webstránke

Ponúkame Vám možnosť registrovať sa do Online-obchodu na našej webstránke. Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám pripravili možnosť využívať internetový obchod (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Musíte pritom uviesť povinné údaje, inak budeme musieť registráciu zamietnuť. Ďalšie dobrovoľné údaje spracúvame v súlade s Vaším súhlasom používateľa (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Okrem toho používame súbory Cookies na to, aby sme umožnili používateľom čo možno najpríjemnejšie a najjednoduchšie používanie nášho online obchodu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Naši technickí poskytovatelia služieb nás pri tom ako sprostredkovatelia podporujú. Povinné údaje v rámci registrácie spracúvame počas celej doby registrácie a následne ich vymažeme, ak tomu nebránia zmluvné alebo zákonné dôvody pre ich uchovávanie.

Hotjar
Táto webová stránka využíva službu Hotjar. Poskytovateľom je Hotjar Ltd., úroveň 2, obchodné centrum St. Julians, 3, ulica Elia Zammit, St. Julians STJ 1000, Malta, Európa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj používaný na analýzu vašich užívateľských vzorcov na našej webovej stránke. Hotjar nám umožňuje napríklad zaznamenávať pohyby myši a posúvania, ako aj kliknutia. Počas tohto procesu má Hotjar tiež schopnosť určiť, ako dlho zostal kurzor na určitej pozícii. Na základe týchto informácií zostavuje Hotjar tzv. Heatmapy, ktoré umožňujú určiť, ktoré časti webovej stránky návštevník preferencie preferuje.

Dokážeme tiež určiť, ako dlho ste zostali na stránke nášho webu a kedy ste odišli. Môžeme tiež určiť, v ktorom okamihu ste pozastavili zadávanie údajov do kontaktného formulára (tzv. Konverzné zúženia).

Okrem toho môže byť Hotjar nasadený na získanie priamej spätnej väzby od návštevníkov webových stránok. Táto funkcia sa zameriava na zlepšenie ponúk webových stránok prevádzkovateľa webových stránok.

Hotjar používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené v počítači a uložené v prehliadači. Ich účelom je, aby bola prezentácia našej webovej stránky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Tieto súbory cookie nám umožňujú najmä zistiť, či bola naša webová stránka použitá s určitým zariadením alebo či boli funkcie služby Hotjar pre príslušný prehliadač deaktivované. Cookies Hotjar zostanú na vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli upovedomení kedykoľvek, keď budú súbory cookie umiestnené. Súbory cookie môžete povoliť iba v určitých prípadoch alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a tiež môžete aktivovať automatické mazanie súborov cookie. po zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete cookies, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

Použitie Hotjaru a ukladanie cookies Hotjaru sú založené na čl. 6 Sekcia. 1 lit. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na analýze užívateľských vzorcov s cieľom optimalizovať webové ponuky a reklamu prevádzkovateľa.

Deaktivácia služby Hotjar

Ak chcete deaktivovať zaznamenávanie údajov pomocou služby Hotjar, kliknite na odkaz nižšie a postupujte podľa pokynov uvedených pod odkazom: https://www.hotjar.com/opt-out.

Majte na pamäti, že budete musieť samostatne deaktivovať službu Hotjar pre každý prehliadač a každé zariadenie.

Podrobnejšie informácie o službe Hotjar a údajoch, ktoré sa majú zaznamenať, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Hotjar pod týmto odkazom: https://www.hotjar.com/privacy.

Spracovanie zmluvných údajov
S hotjarom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov na implementáciu prísnych európskych nariadení o ochrane údajov.

Google Analytics

V rámci nášho internetového obchodu využívame funkcie internetovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom služby je spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Google Analytics používa takzvané súbory „Cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webstránky. Informácie o návšteve webstránky získané pomocou súboru Cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do Spojených štátov, kde sa aj uložia. Uloženie Cookies Google-Analytics (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) sa realizuje na základe nášho oprávneného záujmu o analýzu správania sa používateľov, aby sme mohli optimalizovať našu ponuku na internete a našu reklamu. Spoločnosť Google nás pri tom ako sprostredkovateľ podporuje. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie využívania webstránky používateľmi, na vytváranie správ o aktivitách na webstránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webstránok a internetu prevádzkovateľovi webstránok. IP-adresa, ktorú v rámci Google Analytics sprostredkuje Váš prehliadač, sa nevedie spolu s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

IP anonymizácia

Na našej internetovej stránke je aktivovaná funkcia anonymizácie IP adresy. Spoločnosť Google tak Vašu IP adresu v rámci Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch prenesie kompletná IP-adresa, ktorá sa následne skráti až tam. Právnym základom pre prenos osobných údajov je tzv. ES-EU Privacy Shield.

Plugin prehliadača

Príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača môžete zabrániť uloženiu súborov Cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webstránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zamedziť spoločnosti Google, aby získavala údaje získané pomocou súborov Cookies, týkajúce sa Vášho používania webstránky (vrát. Vašej IP-adresy), ako aj aby spoločnosť Google tieto údaje spracúvala, a to tak, že si stiahnete plugin prehliadača, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze, a nainštalujete ho do svojho koncového zariadenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Odpor voči získavaniu údajov

Môžete zabrániť získavaniu Vašich údajov prostredníctvom Google Analytics tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Na tento účel sa použije tzv. Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni získavaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webstránky: Deaktivovanie Google Analytics. Viac informácií o rozsahu používateľských údajov v Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB.

Spracovanie zákazky

So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracovaní zákazky a kompletne presadili prísne pokyny nemeckých úradov na ochranu údajov pri používaní Google Analytics. Demografické znaky v Google Analytics: Táto webstránka využíva funkciu „demografické znaky“ od Google Analytics. Tým sa môžu vytvoriť správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov internetových stránok. Tieto údaje pochádzajú z inzercie orientovanej na záujmy od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nemôžu byť priradené žiadnej určitej osobe. Túto funkciu môžete vo svojom účte Google kedykoľvek deaktivovať nastavením zobrazenia alebo môžete všeobecne zakázať získavanie Vašich údajov službou Google Analytics, ako je zobrazené v bode „Odpor voči získavaniu údajov“.

Sociálne médiá

Na našej webstránke môžu byť použité tzv. Social Pluginy sociálnej siete Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest a Google+. Ak navštívite našu webstránku na internete, ktorá obsahuje takýto plugin, vytvorí Váš prehliadač (napr. Internet Explorer alebo Safari) priame spojenie k serveru poskytovateľa a prevádzkovateľa sociálnej siete. Používanie Social Plugins (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) sa realizuje na základe nášho oprávneného záujmu o analýzu správania sa používateľov, aby sme mohli optimalizovať našu ponuku na internete a našu reklamu.

Facebook

Facebook.com prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., so sídlom v Spojených štátoch (1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, Spojené štáty americké.). Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktorý tým Facebook získava a príslušne Vás informujeme o našom stave poznania: Zapojením Pluginu dostane Facebook informáciu o tom, že ste navštívili našu webstránku. Ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, môže Facebook priradiť vyvolanie našej webstránky k Vášmu používateľskému účtu. Ak potom reagujete so sociálnymi sieťami, napr. ak stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo funkciu „Zdieľať“, resp. „Zdieľať s priateľmi“, sprostredkujú sa Facebooku tieto informácie, ktoré sa tam aj uložia. Aj v prípade, že nie ste na Facebooku, existuje možnosť, že Facebook rozpozná a uloží vašu IP-adresu. Informácie o získavaní a používaní Vašich údajov spoločnosťou Facebook, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavenia, nájdete v pokynoch na ochranu údajov (https://sk-sk.facebook.com/full_data_use_policy) spoločnosti Facebook. Ak ste prihlásený na Facebooku a nechcete, aby Facebook mohol priradiť návštevu našej stránky k Vášmu používateľskému účtu, musíte sa pred vyvolaním našej webstránky z Facebooku odhlásiť.

Instagram

Instagram.com prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC, so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké. Pluginy sú označené logom Instagramu, napríklad vo forme „Instagram - fotoaparátu“. Prehľad pluginov používaných Instagramom a ich vzhľad nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Ak vyvoláte našu webstránku, ktorá obsahuje tento plugin, vytvorí Váš prehliadač priame prepojenie na server spoločnosti Instagram. Obsah pluginu sprostredkuje Instagram priamo Vášmu prehliadaču a previaže ho do stránky. Týmto prepojením získa Instagram informáciu o tom, že Váš prehliadač vyvolal našu príslušnú webstránku a to aj keď nemáte žiadny účet na Instagrame alebo ak práve nie ste do Instagramu prihlásený. Túto informáciu (vrátane Vašej IP-adresy) sprostredkuje Váš prehliadač priamo na server spoločnosti Instagram do Spojených štátov a tam ju uloží. Ak ste prihlásený do Instagramu, môže Instagram bezprostredne priradiť Vašu návštevu našej webstránky priamo k Vášmu účtu. Ak potom reagujete so sociálnymi sieťami, napr. ak stlačíte tlačidlo „Instagram“ sprostredkuje sa aj táto informácia priamo na server Instagramu a tam sa uloží. Informácie sa okrem toho zverejnia na Vašom Instagramovom profile a zobrazí sa tam vašim kontaktom. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov spoločnosťou Instagram, ako aj s tým spojené práva a možnosti nastavenia na ochranu Vašej osobnej sféry, nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Twitter

Službu na mikroblogovanie Twitter prevádzkuje Twitter Inc., so sídlom 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké. Pluginy sú označené logom Twitteru, napr. vo forme modrého „Twitter-vtáka“. Prehľad o pluginoch Twitteru a ich vzhľad nájdete tu:https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html. Ak vyvoláte našu webstránku, ktorá obsahuje Twitter plugin, vytvorí Váš prehliadač priame prepojenie na server spoločnosti Twitter. Obsah pluginu sprostredkuje Twitter priamo Vášmu prehliadaču a previaže ho do stránky. Týmto prepojením získa Twitter informáciu o tom, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú našu webstránku a to aj keď nemáte žiadny profil na Twitteri alebo ak práve nie ste do Twitteru prihlásený. Túto informáciu (vrátane Vašej IP-adresy) sprostredkuje Váš prehliadač priamo na server spoločnosti Twitter do Spojených štátov a tam ju uloží. Ak ste prihlásený do Twitteru, môže Twitter bezprostredne priradiť Vašu návštevu našej webstránky priamo k Vášmu účtu na Twitteri. Ak potom reagujete so sociálnymi sieťami, napr. ak stlačíte tlačidlo „Tweet“ sprostredkuje sa aj táto informácia priamo na server Twitteru a tam sa uloží. Informácie sa okrem toho zverejnia na Vašom profile na Twitteri a zobrazí sa tam vašim kontaktom. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov spoločnosťou Twitter, ako aj s tým spojené práva a možnosti nastavenia na ochranu Vašej osobnej sféry, nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

Youtube

Na našich webstránkach umiestňujeme videá, ktoré sú zverejnené na portáli youtube.com. Youtube je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Účel a rozsah získavania a používania údajov spoločnosťou Google, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia Vašej ochrany ako zákazníka portálu Youtube, nájdete v pokynoch na ochranu údajov portálu YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Pinterest

Sociálnu sieť Pinterest prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., so sídlom 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké. Pluginy sú rozpoznateľné napríklad na tlačidlách so znakom „Pin It“ na bielom alebo červenom podklade. Prehľad Pinterest pluginov a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/. Ak vyvoláte našu webstránku, ktorá obsahuje tento plugin, vytvorí Váš prehliadač priame prepojenie na server spoločnosti Pinterest. Obsah pluginu sprostredkuje Pinterest priamo Vášmu prehliadaču a previaže ho do stránky. Týmto prepojením získa Pinterest informáciu o tom, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú našu webstránku a to aj keď nemáte žiadny profil na Pintereste alebo ak práve nie ste do Pinterestu prihlásený. Túto informáciu (vrátane Vašej IP-adresy) sprostredkuje Váš prehliadač priamo na server spoločnosti Pinterest do Spojených štátov a tam ju uloží. Ak ste prihlásený do Pinterestu, môže Pinterest bezprostredne priradiť Vašu návštevu našej webstránky priamo k Vášmu profilu na Pintereste. Ak potom reagujete so sociálnymi sieťami, napr. ak stlačíte tlačidlo „Pin-It“ sprostredkuje sa aj táto informácia priamo na server Pinterest a tam sa uloží. Informácie sa okrem toho zverejnia na Vašom profile na Pintereste a zobrazí sa tam vašim kontaktom. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj s tým spojené práva a možnosti nastavenia na ochranu Vašej osobnej sféry, nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy. Ak nechcete, aby Pinterest bezprostredne priradil Vášmu profilu údaje zozbierané prostredníctvom našich webstránok, musíte sa pred návštevou našich webstránok odhlásiť z Pinterestu.

Prieskum SurveyMonkey
Používame prieskum Monkey Europe UC, 2 Shelbourne Budovy, Shelbourne Road, Dublin, Írsko vykonávať prieskumy zákazníkov po objednávke v našom e-shope.
Účasť na tomto prieskume je pre Vás úplne dobrovoľná. Ak sa zúčastníte, my alebo poskytovateľ služieb SurveyMonkey, ktorý pracuje v našom mene, spracujte vaše údaje na rôzne účely:
1.    V prvom rade spracúvame všetky informácie, ktoré nám poskytnete ako súčasť prieskumu. To zahŕňa najmä Vaše odpovede a všetky informácie, ktoré si poskytnete v súvislosti s prieskumom.
Účelom spracovania týchto údajov je lepšie pochopiť našich zákazníkov a ich obavy. To nám umožňuje ešte lepšie zosúladiť naše služby so záujmami našich zákazníkov a podľa toho ich navrhnúť. Zároveň to sledujeme s ich spracovaním. Právnym základom je čl. f GDPR.
2.    Údaje uvedené v bode 1. budú priradené k Vášmu zákazníckemu účtu na základe čísla objednávky a prepojené s tam uloženými údajmi.
Toto spracovanie slúži na zabezpečenie toho, aby sme mohli v budúcnosti predkladať ponuky, ktoré lepšie vyhovujú Vašim záujmom a potrebám v rámci odporúčaní pre produkty.
Prepojenie Vašich údajov s Vaším zákazníckym účtom sa vykonáva výlučne s Vaším súhlasom. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či sa zúčastníte prieskumu alebo nie. Ak sa rozhodnete zúčastniť, súhlasíte s vyššie uvedeným spracovaním údajov. Právnym základom pre spracovanie údajov je preto článok 6 ods. gdpr. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu.
Vymazanie týchto údajov prebieha s vymazaním Vášho zákazníckeho účtu, alebo ak svoj súhlas odvoláte.
3.    Okrem toho, SurveyMonkey zhromažďuje (technické) informácie o zariadení a aplikácie, ktorú používate k účasti na prieskume. To zahŕňa nasledujúce údaje:
•    Vaša IP adresa,
•    Verziu Vášho operačného systému,
•    Typ zariadenia
•    Informácie o systéme a výkone
•    Informácie o type prehliadača.
Ak sa zúčastňujete prieskumu s mobilným zariadením, SurveyMonkey bude tiež zhromažďovať Vaše mobilné zariadenie ID (UUID) okrem vyššie uvedených informácií.
Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje v našom záujme o hodnotenie záujmov zákazníkov a s cieľom zabezpečiť technickú možnosť hodnotenia prieskumu. Zároveň to sledujeme so spracovaním. Právnym základom je čl. f GDPR.
SurveyMonkey tiež používa takzvaný tretej-party sledovanie služieb pre zber dát o používaní a užívateľské štatistiky. Tieto súbory cookie a značky stránok (známe aj ako webové signály) používajú súbory cookie a značky stránok. Nemáme žiadny vplyv na rozsah tohto spracovania dát SurveyMonkey. Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných spoločnosťou SurveyMonkey, ochrane osobných údajov a čase uchovávania nájdete na nasledujúcom odkaze https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-10.
Nastavenie alebo dotazovanie súborov cookie môžete zabrániť odstránením existujúcich súborov cookie a zakázaním ukladania súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača.
SurveyMonkey Europe UC je dcérskou spoločnosťou SurveyMonkey Inc., so sídlom v Spojených štátoch. Nie je vylúčené, že vaše údaje zhromaždené SurveyMonkey budú tiež prevedené do Spojených štátov. SurveyMonkey Inc. je certifikovaný pre zmluvu o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active.
Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR, pokiaľ existujú dôvody na to, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie alebo ak je námietka namierená proti priamemu marketingu. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré vykonávame bez uvedenia konkrétnej situácie. Ak si prajete uplatniť svoje právo na námietku, môžete nás informovať e-mailom na datenschutz@shirtinator.com.

Vyžiadanie informačného materiálu poštou

Na účely zaslania informačných materiálov poštou od Vás získavame údaje o adrese (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Povinné údaje sú nevyhnutné na získanie adresy. Dobrovoľný údaj oslovenie nám umožní osloviť Vás (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Podporujú nás pritom naši technickí poskytovatelia služieb ako spracovatelia zákazky a Vaše údaje o adrese poskytujú poskytovateľom logistických, dopravných a zasielacích služieb. Po odoslaní Vaše údaje zmažeme. Údaje z objednávok alebo prihlásení a iné údaje získané mimo internetu spracúvame v zákonne prípustnom rozsahu pre poštou zasielanú reklamu, ako aj na účely našich interných zákazníckych analýz (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Naše analýzy sa pravidelne realizujú pseudonymizovane.

Kontakt/dopyty

Ak máte otázky alebo želania, sme Vám radi k dispozícii. Vaše údaje spracúvame na účely zodpovedania Vašich produktových alebo servisných dopytov a žiadostí (čl. 6 ods. 1 písm. b), f) GDPR). Aby bolo možné spracovať a odpovedať na vašu žiadosť, je nevyhnutné uvedenie adresy a tých telekomunikačných údajov, ktoré sú označené ako povinné. Dobrovoľné údaje nám uľahčujú spracúvanie Vašich žiadostí. Po zodpovedaní žiadosti si informácie z Vašej žiadosti zvyčajne uložíme šesť mesiacov pre prípad ďalších otázok, ak nejde o obchodné alebo obchodné listy, ktoré uložíme po dobu šesť rokov (§ 257 ods. 4 HGB, čl. 6 ods. 1 písm.c) GDPR). Na zodpovedanie zákazníckych žiadostí prostredníctvom emailu používame softvér novomind iAGENT spoločnosti novomind AG, Bramfelder Chaussee 45, 22177 Hamburg. Na zodpovedanie zákazníckych žiadostí prostredníctvom telefónu používame softvér spoločnosti IN-telegence GmbH, Oskar-Jäger-Str. 125, 50825 Köln. Prípadný záznam telefonátov na účely školenia a zlepšenia kvality servisu sa realizuje iba po predchádzajúcom výslovnom súhlase zákazníka.

Registrácia

Vaše údaje potrebné na registráciu (povinné údaje, napr. meno, emailová adresa), ako aj dobrovoľne poskytnuté údaje spracúvame na účely uľahčenia a Vášho používania funkcií nášho internetového obchodu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Vaše registračné informácie do obchodu ukladáme, kým opäť nezrušíte svoj prístup, za predpokladu, že neexistujú žiadne ďalšie obdobia uchovávania. Tieto môžu vyplývať napr. z Vašich objednávok alebo prihlásení (pozri bod Objednávky alebo prihlásenia).

Objednávky alebo prihlásenia

Pri objednávke alebo prihlásení alebo iných dopytoch súvisiacich so zmluvou najprv spracujeme Vaše osobné údaje potrebné na spracovanie alebo realizáciu objednávky alebo na prihlásenie alebo na inú žiadosť súvisiacu so zmluvou a v prípade aj potreby na zodpovedajúcu fakturáciu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak sú údaje označené ako povinné, sú nevyhnutné pre spracúvanie, resp. realizáciu príslušnej zmluvy, príp. na vystavenie faktúry. Dokončením objednávky a potvrdením vyhlásenia o ochrane údajov na našej webstránke súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje nevyhnutné pre výrobu, kontrolu a úpravu adresy, ako aj zaslanie Vašej objednávky, poskytneme našim subdodávateľom. Vaše údaje relevantné pre objednávku, prihlásenie alebo iné žiadosti týkajúce sa objednávky a príslušné dokumenty (napr. obchodná korešpondencia, faktúry), uložíme v súlade so zákonnými požiadavkami po dobu šesť rokov po uzatvorení zmluvy (§ 257 ods. 4 HGB, čl. 6 ods. 1 písm.c) GDPR), resp. desať rokov (§ 147 Ods. 3 AO, čl. 6 ods. 1 písm.c) GDPR).

Expresné doručenie

Objednaním prostredníctvom expresného doručenia a potvrdením vyhlásenia o ochrane údajov na naše stránke súhlasíte s tým, že Vašu emailovú adresu a Vaše telefónne číslo poskytneme našim poskytovateľom poštových služieb. Títo využijú tieto údaje, aby Vám mohli poskytnúť službu sledovania Vašej zásielky a aby sa mohli neustále informovať o mieste Vášho objednaného tovaru a o presnom okamihu expedície (§ 28 ods. 1 veta 1 č. 2 BDSG, príp. čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Použitie osobných údajov po voľbe spôsobu platby

Voľbou spôsobu platby pri objednávke súhlasíte s tým, že Vami zvolenému poskytovateľovi platobných služieb poskytneme osobné údaje potrebné pre platbu a prípadnú kontrolu identity a bonity. Môže to byť napríklad: Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, emailová adresa, telefónne číslo, ako prípadne aj údaje potrebné na realizáciu, ktoré súvisia s objednávkou, ako je napríklad počet výrobkov, výrobné číslo, fakturovaná suma a sadzba dane v percentách. Sprostredkovanie Vašich údajov sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Súhlas) a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Spracúvanie na účely realizácie zmluvy). 

Máte možnosť Váš súhlas na spracúvanie údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na účinnosť procesov spracúvania údajov v minulosti.

Na nasledujúcich odkazoch sa môžete podrobne informovať o bezpečnosti Vašich údajov u poskytovateľov platobných služieb, ktorých máte na výber:

·       Kreditná karta: Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
https://stripe.com/de/privacy

·       PayPal: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, so sídlom S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko 
https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=sk_SK#10

Emailová reklama

S Vaším vždy kedykoľvek odvolateľným výslovným súhlasom Vás emailom informujeme o našich produktoch a akciách, ako napríklad súťaže a podujatia nášho internetového obchodu a/alebo o rozličných produktových Newsletteroch (§7 ods. 2 č. 3 UWG). Povinné údaje, ktoré ste nám poskytli pri udelení Vášho súhlasu, spracúvame, aby sme Vám mohli zaslať Vami zvolený/é Newsletter/y a aby sme Vás mohli osobne osloviť (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Na to, aby ste mohli dostávať určité Newslettery, musíte sa najskôr zaregistrovať (pozri vysvetlenie pod bodom Registrácia). Pri získavaní Vášho súhlasu používame online tzv. postup dvojitého prihlásenia (Double-Opt-in), aby sme zabránili zasielaniu našich emailov na emailové adresy ľudí, ktorí o ne nežiadali alebo ich nechcú. Pritom sa aj Vaša IP-adresa zaznamená a uloží na účely dokumentácie v súlade s požiadavkami dozorných orgánov na ochranu údajov. (čl. 7 ods. 1, čl. 6 ods. 1 písm.c) GDPR). Ak ste nám pri Vašom prihlásení alebo objednávke oznámili aj Vašu emailovú adresu, informujeme Vás rovnako emailom aj o našich produktoch, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už nakúpili. Proti tomu môžete, samozrejme, v základných tarifách kedykoľvek namietať. (§ 7 ods. 3 UWG.) Vaše údaje získané na reklamné účely ukladáme, kým existuje reklamný účel, resp. kým nám nebolo doručené odvolanie Vášho súhlasu alebo Vaša námietka proti spracúvaniu Vašich údajov na reklamné účely (pozri bod 3).

Zasielanie Newslettera pritom technicky realizuje naša partnerská spoločnosť Emarsys eMarketing Systems AG, so sídlom Märzstrasse 1, A-1150 Viedeň, Rakúsko, ktorej na tento účel sprostredkúvame hore uvedené údaje. Kedykoľvek sa môžete z Newslettera odhlásiť, a to buď zaslaním emailu na adresu service@shirtinator.sk alebo prostredníctvom na to určeného odkazu.

Odporúčania pre produkty e-mailom
Našim zákazníkom zasielame informácie a ponuky e-mailom. Tieto odporúčania Vám poskytneme, ak ste naším zákazníkom, bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili k odberu noviniek. Na výber jednotlivých odporúčaní produktu používame informácie o vašich predchádzajúcich objednávkach a v prípade, že ste sa na nich zúčastnili, informácie z Vašej účasti na zákazníckych prieskumoch, ako aj Vašu e-mailovú adresu.
S našimi odporúčaniami pre produkty Vám môžeme ponúknuť ponuky, ktoré lepšie vyhovujú Vašim záujmom a potrebám. To je tiež účelom našich odporúčaní pre produkty. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v súvislosti s odporúčaniami produktu je čl. f. GDPR.
Ak od nás už nechcete dostávať individuálne odporúčania pre produkty, môžete kedykoľvek neoficiálne namietať bez toho, aby ste vynaložili náklady ako náklady na prenos podľa základných sadzieb, napríklad e-mailom. Samozrejme, môžete tiež použiť odhlásenie odkazu, ktoré je obsiahnuté v každom e-maily.

Pripojenie Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Badge je integrovaný na tejto webstránke, aby sme mohli zobraziť našu záručnú pečať Trusted Shops a všetky zozbierané recenzie, ako aj ponúknuť produkty Trusted Shops kupujúcim po zadaní objednávky.

Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov o optimálny marketing našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Trustbadge a s ním inzerované služby sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, so sídloom Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko.

Vyvolaním Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný server-logfile, ktorý obsahuje napríklad Vašu IP-adresu, dátum a čas vyvolania stránky, prenesený objem údajov a poskytovateľa internetových služieb (prístupové údaje) a toto vyvolanie sa zadokumentuje a zaprotokoluje. Prístupové údaje nie sú vyhodnocované a najneskôr sedem dní po skončení Vašej návštevy na stránke sa automaticky prepíšu. Ďalšie osobné údaje sa prenášajú na spoločnosť Trusted Shops len vtedy, ak ste k tomu dali súhlas, ak ste sa po dokončení objednávky rozhodli pre využívanie výrobkov spoločnosti Trusted Shops alebo ak ste sa už zaregistrovali na ich využívanie. V tomto prípade platia zmluvné dohody uzatvorené medzi Vami a spoločnosťou Trusted Shops.

Zmeny účelu

V prípade, ak by sa v priebehu času zmenili účely spracúvania, budeme Vás o tom vopred informovať prostredníctvom aktualizácie pokynov na ochranu údajov.

Predĺžené doby uloženia

Uvedené doby uloženia sa môžu príslušne predĺžiť, ak v jednotlivom prípade, predovšetkým ak sa údaje spracúvajú na rozličné účely, existuje dlhšia zákonná alebo zmluvná povinnosť na ich uchovávanie.

3. Právo na odvolanie súhlasu a na podanie odporu v ktoromkoľvek čase

Kedykoľvek máte z dôvodu pozostávajúceho z osobitnej situácie, pri existencií zákonných predpokladov, možnosť podať odpor voči spracúvaniu Vašich údajov. Ak chcete namietať spracúvanie Vašich údajov na reklamné účely alebo ak chcete odvolať už udelený súhlas, postačí, ak zodpovednej osobe uvedenej v bode 1 kedykoľvek zašlete krátku správu, a to emailom na datenschutz@shirtinator.comalebo poštou na Shirtinator AG, Abteilung Datenschutz, Frei-Otto-Str. 18, D-80797 Mníchov, Nemecko Vaše údaje sa tak viac nebudú spracúvať na účely reklamy, na ktoré sa vzťahuje námietka voči reklame alebo odvolanie súhlasu. Zákonnosť spracúvania realizovaného do tohto odvolania, príp. do tejto námietky tým zostáva nedotknutá. Po Vašej námietke voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na reklamné účely, príp. po odvolaní Vášho súhlasu sme na základe príslušných pokynov nemeckých dozorných orgánov dohliadajúcich na ochranu údajov povinní, zaznamenať tieto potrebné údaje (meno, adresa, emailová adresa) do našich interných blokovacích zoznamov a natrvalo ich – iba na tento účel – uložiť (zablokovať) a použiť ich na porovnanie s našimi budúcimi reklamnými súbormi. (čl. 21 ods. 3, čl. 17 ods. 3 písm. b, čl. 6 ods. 1 písm.c) GDPR). Týmto spôsobom je možné trvale zabezpečiť súlad s vašou námietkou proti reklame alebo so zrušením vášho súhlasu.

4. Odmietnutie/vymazanie súborov Cookies

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval pri akceptácii Cookies alebo aby akceptáciu Cookies všeobecne odmietal alebo obmedzoval. Ak ste pomocou Vášho prehliadača deaktivovali alebo obmedzili súbory Cookies, nebudete viac môcť na našej webstránke využívať rozličné funkcie. Ak ste nevykonali alebo nevykonáte žiadne iné nastavenia, dočasné súbory Cookies, ktoré majú umožňovať a zabezpečovať potrebné technické funkcie, sa po dosiahnutí svojej životnosti automaticky zmažú. Pomocou svojho internetového prehliadača môžete kedykoľvek vymazať, a to aj automatizovane, dočasne aj trvalo uložené súbory Cookies. Na nasledujúcich odkazoch sa môžete informovať o tejto možnosti pri najčastejšie používaných prehliadačoch:

·       Explorer:https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·       Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

·       Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

·       Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_EN

·       Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

5. Prihlásenie sa na odber Newslettera, ak nie ste naším zákazníkom

Spoločnosť Shirtinator AG spracúva Vaše údaje získané pri prihlásení sa k odberu Newslettera na účely zasielania Newslettera (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a na to, aby sme s Vami v Newsletteri mohli personalizovane komunikovať (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Údaje z procesu dvojitého prihlásenia Double-Opt-In spracúvame na preukázanie udelenia Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 pís, f) GDPR, čl. 13 ods. 1 písm. d) GDPR). Podporuje nás pri tom náš poskytovateľ emailových služieb, ako aj ďalší poskytovatelia IT služieb. Vaše údaje spracúvame na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu týkajúceho sa tohto spracúvania. Zasielanie Newslettera nie je možné bez uvedenia emailovej adresy a procesu dvojitého prihlásenia Double-Opt-In. Ďalšie údaje nie sú nevyhnutne nutné, umožňujú nám však Vás v Newsletteri osobne osloviť. Všetky práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, môžete nájsť v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Na potvrdenie Vášho súhlasu dostanete ešte potvrdzujúci email (tzv. proces dvojitého prihlásenia). Ak naň neodpoviete, údaje sa po uplynutí 48 hodín zmažú. Tento proces sa uplatní iba vtedy, keď sa prihlásite na odber nášho Newslettera bez toho, aby ste boli zákazníkmi spoločnosti Shirtinator AG.

Zasielanie Newslettera pritom technicky realizuje naša partnerská spoločnosť Emarsys eMarketing Systems AG, so sídlom Märzstrasse 1, A-1150 Viedeň, Rakúsko, ktorej na tento účel sprostredkúvame hore uvedené údaje. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu Newslettera, a to buď zaslaním emailu na adresu service@shirtinator.sk alebo prostredníctvom na to určeného odkazu v Newsletteri.

6. Aké bezpečné sú Vaše údaje?

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred náhodnými alebo úmyselným manipuláciami, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb a aby sme zabezpečili ochranu Vašich práv a dodržiavanie platných ustanovení EÚ a Spolkovej republiky Nemecko v oblasti osobných údajov. Prijaté opatrenia by mali neustále a natrvalo zabezpečovať dôvernosť a integritu Vašich údajov, ako aj dostupnosť a zaťažiteľnosť systémov a služieb spracúvaní Vašich údajov. Okrem toho by sme mali pri fyzickom alebo technickom incidente opätovne rýchlo obnoviť dostupnosť údajov a prístupu k nim. K našim bezpečnostným opatreniam patrí aj šifrovanie Vašich údajov. Všetky informácie, ktoré zadávate online, sa technicky šifrujú a až potom sa sprostredkujú. Tým pádom nemôžu tieto informácie v žiadnom okamihu zazrieť nepovolané tretie strany. Naše spracúvanie údajov a naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v závislosti od technologického vývoja. Zamestnanci spoločnosti Shirtinator AG sú, resp. budú písomne povinní zachovávať mlčanlivosť a takisto sú povinní dodržiavať požiadavky na ochranu údajov stanovené v GDPR.

7. Čo sú povinné údaje alebo povinné polia?

Ak sú pri získavaní údajov určité údajové polia označené ako povinné polia a/alebo označené hviezdičkou ( * ), je poskytnutie týchto údajov buď povinné zo zákona alebo na základe zmluvy alebo tieto údaje potrebujeme pre uzatvorenie zmluvy, pre poskytnutie určitej služby alebo na uvedený účel. Aj pri povinných poliach je samozrejme na Vašom zvážení, či údaje uvediete. Neuvedenie môže mať za následok, že z našej strany nebudeme môcť zmluvu zrealizovať, príp. že nebude môcť byť poskytnuté povinné plnenie alebo splnený uvedený účel.

8. Ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu údajov?

Ak máte otázky o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, radi Vám samozrejme kedykoľvek poskytneme informácie o údajoch, ktoré sa Vás týkajú. Okrem toho máte pri existencii zákonných predpokladov právo na úpravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo na prenositeľnosť údajov. Vo všetkých týchto prípadoch sa, prosím, obráťte na našu Zodpovednú osobu (pozri kontaktné údaje pod bodom 1.) na komunikačných kanáloch, ktoré sú tam uvedené. Na záver máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

9. Zmeny

Vyhlásenie o ochrane údajov musí byť z času na čas upravené podľa skutočných pomerov a stavu právnych noriem. Vždy si, prosím, skontrolujte príslušné vyhlásenie o ochrane údajov pred tým, než využijete náš obchod, aby ste boli vždy informovaný o možných zmenách alebo aktualizáciách.

Stav: Máj 2020