Obchodné podmienky

Aktualizované: 28.04.2020

v kontexte zmlúv uzatvorených na webovej stránke www.shirtinator.de medzi

Shirtinator AG
Frei-Otto-Str. 18
80797 Mníchov, Nemecko

ďalej len „dodávateľ“ a zákazníci uvedení v § 2 zmluvy, ďalej len „zákazník“,
sú zatvorené.

§ 1 Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy
(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou SHIRTINATOR AG, so sídlom Frei-Otto-Str. 18, 80797 Mníchov, Nemecko, IČ DPH: SK4020195069, zapísanou v Obchodnom registri na Okresnom súde Mníchov, HRB 167849 (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

(2) Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

(3) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
•    identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo),
•    špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
•    cena a spôsob platby za tovar,
•    miesto a spôsob dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

(4) Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

§ 2 Odstúpenie kupujúceho od zmluvy, potvrdenia a povinné podmienky
(1) Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom (e-mailová adresa: info@shirtinator.sk) alebo listom zaslaným poštou (adresa: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, D-80797 Mníchov). Na tento účel môže kupujúci použit priložené tlačivo - Storno formulár, nie je to však podmienkou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, prosím vyplňte tento formulár, a pošlite ho na nižšie uvedenú adresu:
•    e-mailom: info@shirtinator.sk
•    poštou: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, D-80797 Mníchov


----------------------------------------------------------------------------------------------
Vzorový formulár
Týmto oznamujem/oznamujeme(*), že odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby(*):

__________________________________________

Objednané dňa (*)/ Doručené dňa (*):
_ _  . _ _  . _ _ _ _  /  _ _ . _ _ . _ _ _ _

Meno zákazníka:
__________________________________________

Adresa zákazníka:
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Dátum:

_ _  . _ _  . _ _ _ _ 

Podpis zákazníka (iba v prípade papierovej formy):

__________________________________________

* nehodiace sa preškrtnite

----------------------------------------------------------------------------------------------

(2) V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, D-80797 Mníchov v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížit vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

(2) V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

(3) Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:
•    ak tovar, ktorý si objednal (napr. tričká) nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo
•    ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníka teda kupujúceho.

§ 3 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
(1) Spôsob dodania tovaru je
•    prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD
•    expresné doručenie UPS

(2) Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

(4) Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

(5) Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).

(6) Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
 
(7) Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

(8) V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

(9) Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

(10) Garantované dodacie lehoty nájdete na stránkach s podrobnými informáciami o produkte.

§ 4 Platobné podmienky
(1) Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.

(2) Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:
•    platobnou kartou ( Euro/Mastercard a Visa)
•    PayPal (Europe)
•    Apple Pay

(3) Platbu prostredníctvomplatobnou kartou vykonáva kupujúci priamo v procese objednávky. 

§ 5 Ďaľšie zmluvné podmienky
(1) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť cenu zaplatenú za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

(3) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

§ 6 Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie
(1) Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, kedže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

(2) Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

(3) Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:
1.    Čo najskôr informovať predávajúceho e-mailom, e-mailová adresa: service@shirtinator.sk
2.    Poslať reklamovaný tovar na adresu, po dohode s predávajúcim: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, D-80797 Mníchov

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

(4) Odstrániteľné poškodenie:

(5) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

(6) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.

(7) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymenit chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

(8) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

(9) Neodstrániteľné poškodenie:

(10) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

(11) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

(12) Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný urciť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(13) Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

(14) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

(15) Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

§ 7 Osobné údaje
(1) Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejnuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

(2) Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré sú uvedené v objednávke za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j. za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich aj prostredníctvom tretej osoby – doručovateľskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, ani osobné údaje kupujúcich nesprístupňuje ani nikde nezverejňuje. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné; pokiaľ však kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebné osobné údaje, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzavretú a na objednávku kupujúceho sa neprihliada.

(3) V prípade prihlásenia kupujúceho k odberu noviniek (newsletter), kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, t. j. najmä na ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a o iných aktivitách, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať.

(4) Kupujúci má práva dotknutej osoby podľa § 28-30 zákona č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, (b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z.z. je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, (c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, (d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a (h) blokovanie jeho osobných údajov.

§ 8 Záverečné ustanovenia
(1) Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

(2) Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

(3) Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Sídlo Ústredného inšpektorátu SOI je na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

(4) Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

(5) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.shirtinator.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

(6) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.04.2020.