Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Aktualizované: 28.04.2020

1.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom (e-mailová adresa: info@shirtinator.sk), alebo listom zaslaným poštou (adresa: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, 80797 Mníchov, Nemecko). Na tento účel môže kupujúci použiť priložené tlačivo - Storno formulár, nie je to však podmienkou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

1.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, 80797 Mníchov, Nemecko v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

1.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

1.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:
- ak tovar, ktorý si objednal (napr. tričká) nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo
-ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníka teda kupujúceho.

 
Vzor Storno Formuláru

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, prosím vyplňte tento formulár, a pošlite ho na nižšie uvedenú adresu:


- poštou: Shirtinator AG, Frei-Otto-Str. 18, 80797 Mníchov, Nemecko
- e-mailom: info@shirtinator.sk


Týmto oznamujem/oznamujeme(*), že odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby(*):

-------------------------------------------------------------------

Objednané dňa (*)/ Doručené dňa (*):

--.--.---- / --.--.----

Meno zákazníka:

----------------------

Adresa zákazníka:

----------------------

----------------------

Podpis zákazníka (iba v prípade papierovej formy):

----------------------

Dátum:

--.--.----

 
Stiahnuť formulár

* nehodiace sa preškrtnite